Ocenění řezbářů z našeho regionu - Karla Tittla a Vladivoje Hracha

Datum: 20.7.2022
Oba řezbáři se podíleli na tvorbě interiéru kaple Panny Marie Pomocné na Červené. Vladivoj Hrach soškou Panny Marie (na pozvánce na letošní pouť) a Karel Tittl vyřezáním betlému, který před Vánocemi pravidelně doplňuje.

Den památek a lidové kultury Plzeňského kraje

 1. ČERVNA 2022 13:09, BC. EVA MERTLOVÁ

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se uskutečnil historicky počtvrté Den památek a lidové kultury Plzeňského kraje, který se z důvodu pandemické situace nemohl konat v původně plánovaném termínu v prosinci 2021. V rámci slavnostního setkání byla z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka předána ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje 2021 a byli oceněni mistři tradiční rukodělné výroby a nositelé nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje za rok 2021.

"Plzeňský kraj má zájem na zachování svého bohatého kulturního dědictví, a to jak hmotného, tak nehmotného. Obnova kulturních památek a historických objektů v kraji, stejně jako udržování a rozvoj tradice v řemesle i umění jsou důležité i z hlediska propagace a oživení naší kulturní historie. Můj velký dík proto patří všem, kteří se na péči o naše památky a tradice podílejí," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

"Den památek a lidové kultury Plzeňského kraje je symbolickým oceněním práce vlastníků nemovitých kulturních památek a dalších institucí, které o památky v našem kraji pečují a starají se o jejich zachování pro budoucí generace, stejně jako subjektů a osobnosti, které se významnou měrou podílejí na udržování lidových tradic regionu a pomáhají tak zachování, ochraně a rozvoji jeho rázu. Všem patří velké poděkování za jejich náročnou a dlouholetou práci, jenž umožňuje lidem v našem kraji poznat svou historii a kulturní bohatství regionu, ve kterém žijí. Doufám, že udělená ocenění podpoří jejich úsilí a přispějí k dalšímu rozvoji péče o naše kulturní dědictví," doplňuje Libor Picka, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Soutěž "Památka Plzeňského kraje" o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil Plzeňský kraj již počtvrté. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky mohla veřejnost od 25. října do 25. listopadu 2021 prostřednictvím internetového portálu soutezpamatka.plzensky-kraj.cz, a to ve dvou kategoriích. Celkem bylo na podporu soutěžních památek zasláno 2810 platných hlasů. Oceněni byli vlastníci, restaurátoři a zhotovitelé nejlépe ohodnocených obnov objektů za rok 2021.

O hlavních cenách "Památka Plzeňského kraje" rozhodla na základě bodování pětičlenná odborná komise, jejíž člen, Josef Kuželka, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje dodává, že "nominace zdařilých příkladů obnovy kulturních památek do soutěže Památka Plzeňského kraje zasílaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Nominováno bylo celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v roce 2021 nebo v roce 2020, kdy se z důvodů pandemické situace soutěž nevyhlašovala. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno 10 kulturních památek a v kategorii "Stavby" se volilo z 9 kulturních památek."

Hlavní cenu "Památka Plzeňského kraje" 2021 v kategorii pro stavby získalo Město Stříbro za restaurování interiéru hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře. Práce zahrnovaly zejména restaurování vnitřní malířské výzdoby a architektonických článků v interiéru kostela. Jedná se o unikátní renesanční sakrální novostavbu vystavěnou v 70. letech 16. století, jejíž postupné obnově se město věnuje již téměř 15 let.

Dále odborná komise ocenila příkladnou rekonstrukci bývalé vodní pily a stodoly v areálu Liteňského mlýna ve Slatině u Chudenic, které vlastníci obnovili do původního stavu včetně unikátního technického zařízení vodní pily. Jako velmi podařenou ocenila komise rovněž celkovou obnovu kaple Panny Marie Pomocné včetně restaurování bočního oltáře sv. Dominika v Chlumčanech, které daly vyniknout kráse této drobnější barokní stavby.

Hlavní cenu "Památka Plzeňského kraje" 2021 v kategorii pro sochy a drobnou architekturu získalo Statutární město Plzeň za restaurování morového sloupu na náměstí Republiky v Plzni. Restaurátorské práce zahrnovaly celkové restaurování sochařské výzdoby i architektury monumentálního morového - mariánského sloupu, který je jednou z dominant plzeňského náměstí, od odstranění černých krust a konzervaci poruch, přes modelaci chybějících částí, až po doplnění všech zlacených atributů.

Ocenění za obnovu kulturní památky získala dále Obec Podmokly za celkové restaurování sousoší Kalvárie v Podmoklech a Obec Úlice za restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hracholuskách.

Ceny veřejnosti si odnesly dokončená obnova střešního pláště a obnova fasád věže a průčelí kostela sv. Václava v Radnicích s celkovým počtem 479 hlasů a restaurování sousoší Kalvárie v Podmoklech s celkovým počtem 536 hlasů.

V rámci slavnostního ceremoniálu Dne památek a lidové kultury byla předána také ocenění v oblasti tradiční lidové kultury Plzeňského kraje, která se udělují od roku 2017.
Oceněni byli 3 laureáti titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje schválení Radou Plzeňského kraje pro rok 2021:

 • Marie Langová – v oboru výroba chodských krojů
  • Karel Tittl – v oboru řezbářství / betlémářství
  • Vladivoj Hrach - v oboru řezbářství / dřevěná polychromovaná plastika

Titul byl těmto řemeslníkům udělen na základě doporučení odborné komise, a to na důkaz veřejného uznání a podpory osobám s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím.

Slavnostně certifikovány byly také subjekty a osobnosti zapsané na základě doporučení odborné komise a rozhodnutí Rady Plzeňského kraje do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje za rok 2021:

Zástupci čtyř dechových muzik, které se staly nositeli nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje Dechová hudba:

 • za Sušické kulturní centrum – SIRKUS, příspěvkovou organizaci, ředitel Karel Sedlecký a kapelník Solovačky, dechového a tanečního orchestru ze Sušice Václav Dušek
  • kapelník Dechové kapely Kralovanka Pavel Sak
  • kapelník Hornické dechové kapely Nýřaňanka Jaroslav Brabenec
  • kapelník Úhlavanky, pošumavské dechovky z Klatov Jan Červený
  a zástupci městysu Koloveč, nositele nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje Kolovečský divotvorný mlýn na báby, starosta Václav Pergl a místostarosta Petr Hájek.